Asian Renal Association

Contact Us

The Asian Renal Association(ARA)

No. 100, TzYou 1st Road, Kaohsiung 807, Taiwan
Tel: +886-7-3121101 ext 7351
Fax: +886-7-3228721
E-mail: chichi@cc.kmu.edu.tw